Επωνυμία εταιρίας: GENERAL FACILITIES SERVICES MON.I.K.E
Εδρα: Καλλαντίδου 9-11, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ.: 800763865
ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αρ. ΓΕΜΗ : 14 00 719 05 000
Εταιρικό Κεφάλαιο : 10.000€

Μοναδικός εταίρος
ΕΤΑΙΡΟΣ : ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γεννηματά 77Δ, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης